φόρτωση

Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Αποτελείται από τα παρακάτω:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, στην οποία αναγράφονται τα γενικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση, τον χρήστη ή ιδιοκτήτη καθώς και τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.
  2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης, στο οποίο αναγράφονται το σύνολο του ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και των γραμμών των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων από τα οποία αποτελείται η ηλεκτρική εγκατάσταση .
  3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ ή κατά ΕΛΟΤ HD 384, στα οποία αναγράφονται τα αποτελέσματα του οπτικού ελέγχου, των δοκιμών και των μετρήσεων. 
  4. Κάτοψη εγκατάστασης, με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και τις θέσεις των διακοπτών, των φωτιστικών, των πριζών, των φωτιστικών ασφαλείας, των κινητήρων, των πινάκων, των θερμοστατών κλπ.
  5. Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα, στο οποίο φαίνονται οι γραμμές που αποχωρούν από αυτόν και τις αντιπροσωπεύει η κάθε μία.
  6. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού από το γραφείο μας ανέρχεται σε 1 εργάσιμη ημέρα.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Ο έλεγχος απαιτείται για τους παρακάτω λόγους:

  1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
  2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας  όσον αφορά νέες εγκαταστάσεις.
  3. Μετά από το πέρας  των σχετικών εργασιών και πριν  τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης.
  4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία.